NAM NINH - CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Giá hiện tại:
359,000VNĐ
Số ngày:
3N2Đ
Phương Tiện :
Ô tô
Khởi Hành :
Điểm Đến :
Mô tả :
 • Một Nam Ninh mới sống động
  Thử sức lòng dũng cảm với cầu kính dài nhất Châu Á
  Long Cốc Loan - đưa quý khách đi vào thời kỳ và thế giới Khủng Long
  Trải nghiệm khu khách sạn ngay trong Công viên Khủng Long
  Miễn phí vé vào công viên Nam Hồ
  Thăm quan Thanh Tú Sơn – Viên ngọc bích của thành phố xanh Nam Ninh
  Khám phá Cầu kính Cửu Vân – cây cầu kính dài nhất Châu Á
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="height:139px; width:180px"><img src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg" style="height:143px; width:193px" /></td> <td style="height:139px; width:522px"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH &amp; DV DU LỊCH TRƯỜNG SƠN</strong><br /> Văn Ph&ograve;ng: L&ocirc; 15/5 - Qu&aacute;ch Đ&igrave;nh Bảo -&nbsp; Tiền Phong - Tp Th&aacute;i B&igrave;nh<br /> Chi nh&aacute;nh : SN 444- H&ograve;a B&igrave;nh &ndash; Nguyễn Ph&uacute;c&ndash; TP. Y&ecirc;n B&aacute;i<br /> <strong>Tel: 0961 093 555 &ndash; 0913 696 155</strong><br /> Email: <a href="mailto:dulichtruongsontb@gmail.com">dulichtruongsontb@gmail.com</a><br /> Website: dulichtruongson.com</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp;<br /> <strong>NAM NINH - C&Ocirc;NG VI&Ecirc;N KHỦNG LONG &ndash; NAM NINH</strong><br /> <strong>Thời gian: 3 ng&agrave;y // 2 đ&ecirc;m</strong><br /> <strong>Phương tiện: &Ocirc; t&ocirc; (đi đường bộ) + nhập cảnh bằng hộ chiếu</strong><br /> <strong>Điểm đặc biệt trong chương tr&igrave;nh:</strong> <ul style="list-style-type:circle"> <li>Một Nam Ninh mới sống động</li> <li>Thử sức l&ograve;ng dũng cảm với cầu k&iacute;nh d&agrave;i nhất Ch&acirc;u &Aacute;</li> <li>Long Cốc Loan - đưa qu&yacute; kh&aacute;ch đi v&agrave;o thời kỳ v&agrave; thế giới Khủng Long</li> <li>Trải nghiệm khu kh&aacute;ch sạn ngay trong C&ocirc;ng vi&ecirc;n Khủng Long</li> <li>Miễn ph&iacute; v&eacute; v&agrave;o c&ocirc;ng vi&ecirc;n Nam Hồ</li> <li>Thăm quan Thanh T&uacute; Sơn &ndash; Vi&ecirc;n ngọc b&iacute;ch của th&agrave;nh phố xanh Nam Ninh</li> <li>Kh&aacute;m ph&aacute; Cầu k&iacute;nh Cửu V&acirc;n &ndash; c&acirc;y cầu k&iacute;nh d&agrave;i nhất Ch&acirc;u &Aacute;</li> </ul> &nbsp;<br /> <img src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif" style="height:194px; width:212px" /><img src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif" style="height:193px; width:224px" /><img src="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif" style="height:195px; width:214px" /><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>NG&Agrave;Y 1: H&Agrave; NỘI - NAM NINH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Ăn trưa, tối)</u></strong><br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 05h30</strong> Xe v&agrave; hướng dẫn vi&ecirc;n đ&oacute;n đo&agrave;n tại điểm hẹn. khởi h&agrave;nh đi <strong>cửa khẩu</strong> <strong>Hữu Nghị Quan</strong>. Xe sẽ dừng ở <strong>Thị Trấn Mẹt</strong> để kh&aacute;ch ăn s&aacute;ng (tự t&uacute;c)<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11h00 </strong>Đến <strong>cửa khẩu</strong> <strong>Hữu Nghị Quan</strong>, đo&agrave;n l&agrave;m thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc, xe v&agrave; HDV đưa đo&agrave;n đến <strong>Bằng Tường</strong>. Ăn trưa tại nh&agrave; h&agrave;ng.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xe đưa đo&agrave;n đến <strong>C&ocirc;ng Vi&ecirc;n Khủng Long</strong> - nằm tại huyện Ph&ugrave; Tuy, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Nam Ninh 50km, diện d&iacute;ch 3,000 mẫu - nơi c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ người Mỹ đ&atilde; t&igrave;m thấy h&oacute;a thạch của khủng long ch&acirc;n thằn lằn lớn nhất thế giới ở thời kỳ Phấn Trắng. Bắt đầu mở cửa từ 1/1/2017, chủ đạo giới thiệu về tất cả c&aacute;c chủng loại khủng long từ cổ xưa. Ăn tối v&agrave; nghỉ đ&ecirc;m tại C&ocirc;ng Vi&ecirc;n Khủng Long ti&ecirc;u chuẩn 4 sao.<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>NG&Agrave;Y 2: C&Ocirc;NG VI&Ecirc;N KHỦNG LONG - NAM NINH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Ăn s&aacute;ng, trưa, tối)</u></strong><br /> <strong>S&aacute;ng:</strong> Sau bữa s&aacute;ng, đo&agrave;n thăm quan <strong>C&ocirc;ng Vi&ecirc;n Thế Giới Khủng Long:</strong> <ul> <li><strong>Thung lũng c&ocirc;ng vi&ecirc;n Khủng Long</strong> - l&agrave; một dự &aacute;n trọng điểm theo ti&ecirc;u chuẩn 5A của Quốc Gia nơi lưu giữ c&aacute;c h&oacute;a thạch khủng long v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh chuẩn quốc tế với tỷ lệ 1:1, được nhập khẩu to&agrave;n bộ từ Mỹ v&agrave; l&agrave; C&ocirc;ng vi&ecirc;n Khủng Long đầu ti&ecirc;n v&agrave; duy nhất của Trung Quốc.</li> <li>Ngo&agrave;i thăm quan trực tiếp c&aacute;c sinh vật sống động, Qu&yacute; kh&aacute;ch c&ograve;n được trải nghiệm thế giới ảo m&agrave; như thật, với <strong>Đường Đua 3D</strong> rất ho&agrave;nh tr&aacute;ng v&agrave; đặc biệt ở đ&acirc;y c&oacute; Phim Trường 4D duy nhất tại Quảng T&acirc;y v&agrave; thứ 3 của Trung Quốc, Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được sống trong thế giới thật của khủng long. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi giải tr&iacute; mạo hiểm v&agrave; khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n dưới nước tại Thung Lũng Khủng Long. Ở đ&acirc;y c&oacute; c&aacute;c tr&ograve; chơi phục vụ cho nhiều lứa tuổi, hứa hẹn sẽ mang đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch sự th&uacute; vị v&agrave; ấn tượng.</li> <li>Kh&aacute;m ph&aacute; <strong>cầu k&iacute;nh Cửu V&acirc;n</strong> - C&acirc;y cầu k&iacute;nh d&agrave;i nhất ch&acirc;u &Aacute; với chiều d&agrave;i 1000 m (giai đoạn đầu 560m), cao 128m, rộng 2,5m bắc ngang qua hai ngọn n&uacute;i, c&oacute; sức tải 1500 người.</li> </ul> <strong>Trưa:</strong> Ăn trưa tại C&ocirc;ng Vi&ecirc;n.&nbsp;<br /> <strong>Chiều:</strong> Đo&agrave;n l&ecirc;n xe về <strong>Nam Ninh</strong>, tiếp tục tham quan <strong>Quảng Trường Nam Hồ</strong>, <strong>Khu du lịch sinh th&aacute;i Thanh T&uacute; Sơn với Th&aacute;p Long Tượng, Hồ Thi&ecirc;n Tr&igrave;, Ch&ugrave;a Th&aacute;i Lan, Miếu Quan &Acirc;m</strong> (kh&ocirc;ng bao gồm ph&iacute; xe điện 15 NDT/kh&aacute;ch). Đo&agrave;n tham quan v&agrave; t&igrave;m hiểu bắt mạch miễn ph&iacute; tại <strong>Hiệu Thuốc Đ&ocirc;ng Y T&acirc;y Tạng</strong>. Ăn tối tại nh&agrave; h&agrave;ng. Nghỉ đ&ecirc;m tại kh&aacute;ch sạn 3 sao ở Nam Ninh.<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>NG&Agrave;Y 3: NAM NINH - HỮU NGHỊ QUAN - H&Agrave; NỘI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Ăn s&aacute;ng, trưa) </u></strong><br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&aacute;ng:</strong> Sau bữa s&aacute;ng, đo&agrave;n tham quan &amp; mua sắm tại Cửa h&agrave;ng Tơ Lụa. Ăn trưa tại nh&agrave; h&agrave;ng. Sau đ&oacute;, xe đưa đo&agrave;n về Bằng Tường, l&agrave;m thủ tục xuất cảnh.<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15h30:</strong> Xe đ&oacute;n qu&yacute; kh&aacute;ch tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan trở về H&agrave; Nội.<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19h30:</strong> Về đến H&agrave; Nội. Chia tay đo&agrave;n. Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh./.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; <div style="text-align: center;"><strong>GI&Aacute; TOUR TRỌN G&Oacute;I:&nbsp;</strong><br /> <strong>&Aacute;p dụng đo&agrave;n kh&aacute;ch lẻ</strong></div> <strong>GI&Aacute; TR&Ecirc;N BAO GỒM:</strong> <ul style="list-style-type:circle"> <li>Xe &ocirc; t&ocirc; đời mới đưa đ&oacute;n theo chương tr&igrave;nh : H&agrave; Nội -&nbsp; Hữu Nghị - Nam Ninh &ndash; H&agrave; Nội.</li> <li>V&eacute; thăm quan thắng cảnh v&agrave;o cửa 01 lần</li> <li>V&eacute; v&agrave;o cổng c&ocirc;ng vi&ecirc;n Khủng Long (Đ&atilde; bao gồm tất cả c&aacute;c tr&ograve; chơi tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Khủng Long)</li> <li>Ăn theo chương tr&igrave;nh 30 tệ / kh&aacute;ch / bữa (ăn b&agrave;n 10 người, 8 m&oacute;n 1 canh)</li> <li>Nghỉ tại kh&aacute;ch sạn 3 sao 2 người /1 ph&ograve;ng, lẻ Nam, nữ gh&eacute;p ph&ograve;ng 3</li> <li>Kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u chuẩn 4 sao tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Khủng Long</li> <li>Hướng dẫn vi&ecirc;n suốt tuyến</li> <li>Bảo hiểm du lịch, nước uống</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>GI&Aacute; TR&Ecirc;N KH&Ocirc;NG BAO GỒM:</strong> <ul style="list-style-type:circle"> <li>Cầu k&iacute;nh tại C&ocirc;ng Vi&ecirc;n khủng Long: 88 NDT/kh&aacute;ch (tự t&uacute;c)</li> <li>C&aacute;c chi ph&iacute; c&aacute; nh&acirc;n ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh</li> </ul> <ul style="list-style-type:circle"> <li><strong>Tiền t&iacute;p cho hướng dẫn l&aacute;i xe địa phương 3 usd/ kh&aacute;ch/ ng&agrave;y </strong></li> </ul> &nbsp; <div style="text-align: center;"><strong>TRƯỜNG SƠN TRAVEL &ndash; H&Agrave;NH TR&Igrave;NH TRỌN NIỀM TIN!</strong></div>

Tour Khác

THÁI BÌNH - ATK ĐỊNH HÓA - HỒ NÚI CỐC

THÁI BÌNH - ATK ĐỊNH HÓA - HỒ NÚI CỐC

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Liên hệ
THÁI BÌNH - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - CÁT BÀ

THÁI BÌNH - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - CÁT BÀ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2,190,000 VNĐ
THÁI BÌNH - QUẢNG NINH - QUAN LẠN

THÁI BÌNH - QUẢNG NINH - QUAN LẠN

Thời gian: 3 Ngày 2 đêm
Liên hệ
THÁI BÌNH - HẠ LONG( NGỦ TÀU)

THÁI BÌNH - HẠ LONG( NGỦ TÀU)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Liên hệ
THÁI BÌNH - THANH HÓA - HẢI TIẾN

THÁI BÌNH - THANH HÓA - HẢI TIẾN

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Liên hệ
THÁI BÌNH - SẦM SƠN

THÁI BÌNH - SẦM SƠN

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Liên hệ